Regulamin sklepu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.glam-store.pl prowadzony jest przez GLAMSTORE Aleksandra Grochowina, ul. Orła białego 6/21, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551978242, REGON: 383245970
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.glam-store.pl a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami
  Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji
  Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu www.glam-store.pl w hiperlink „Regulamin sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
 7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.glam-store.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1740, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

II. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 • Sklep  – platforma prowadzona przez Sprzedawcę dostępna pod adresem internetowym – www.glam-stote.pl umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta;
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz.344 z późn. zm.);
 • Sprzedawca – GLAMSTORE Aleksandra Grochowina, ul. Orła białego 6/21, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551978242, REGON: 383245970, adres e-mail: kontakt@glam-store.pl;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 • Konsument – osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej;
 • Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu internetowego, w celu założenia Konta klienta, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego;
 • Zarejestrowany Klient – Klient korzystający ze Sklepu internetowego, który dokonał Rejestracji i założył Konto klienta;
 • Konto klienta – indywidualny panel Klienta, który jest dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do kupna Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także służący uzyskaniu przez Klienta informacji o historii złożonych przez niego Zamówień;
 • Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta;
 • Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych znaków, nadany przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym, umożliwiający dostęp do Konta klienta i służący zabezpieczeniu konta klienta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła.
 • Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej;
 • Koszyk – usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, w ramach, której widoczne są Produkty dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie Zamówienia i jego zmianę oraz wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail. Umowy zawierane są przez Sprzedawcę w języku polskim.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Ze względów technicznych Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży. Dotyczy to również sytuacji, gdy Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych i rzeczowo uzasadnionych przyczyn uzależnia zawarcie lub treść Umowy Sprzedaży danego Produktu od zawarcia innej Umowy Sprzedaży, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży (patrz powyżej).
 • Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, przeznaczona do sprzedaży na podstawie zawartej przez Sprzedawcę z Klientem Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego;
 • Promocja – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki;
 • Operator płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Sklepu internetowego na rzecz jego Klientów. Operatorem płatności jest dostawca usługi płatności online Przelewy24;
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy (tj.Dz.U. z 2020r. poz.1920);
 • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj.Dz.U. z 2020 r., poz.1740 Z późn.zm.);
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj.Dz.U. z 2020r. poz.287 z późn.zm.);
 • RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

III. Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Sklepu

 1. Sklep www.glam-store.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie na rzecz Konsumentów.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN). Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  • 5.1 Okresowe kody rabatowe wykorzystane podczas składania zamówienia, nie łączą się z innymi promocjami. Produkty z wyprzedaży, oraz te będące w innych promocjach, nie zostaną wówczas objęte dodatkowym rabatem. W przypadku skorzystania z takiego kodu ich cena nie zostanie dodatkowo obniżona.
 1. Zamówienia można składać:
 1. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 3. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:30 – 17:30 w dni robocze.
 4. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 5. Na karcie produktu podane są wymiary produktu, zmierzone na płasko oraz jeżeli materiał się uciąga, również po uciągnięciu, podane wówczas w zakresie od (wynik pomiaru na płasko) do (wynik pomiaru po uciągnięciu w sensownym i realnym zakresie). Podane wymiary są orientacyjne i dopuszczalne jest ich odchylenie od podanych na karcie produktu. Podane wymiary mają za zadanie ułatwić dobór odpowiedniego rozmiaru przez Klienta przed dokonaniem zakupu. Jeżeli klient nie wie jaki rozmiar wybrać może skontaktować się z BOK w celu udzielenia dodatkowych informacji.

IV. Utworzenie Konta

 1. W celu utworzenia Konta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji swoich danych w bazie Sklepu. Rejestracja danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „Moje konto” wraz z wybraniem opcji „Zarejestruj się”. Wypełnienie formularza wymaga podania następujących danych: adresu e-mail oraz ustalenia indywidualnego dla Klienta hasła.
 2. Warunkiem utworzenia Konta indywidualnego jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w
  formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta indywidualnego, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta indywidualnego i dokonywania zmian swoich danych podanych w momencie rejestracji.

V. Płatność

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt tytułem złożonego Zamówienia w następujący sposób:
  • płatność online lub kartą płatniczą za pośrednictwem wybranego Operatora płatności.
  • płatność za pobraniem
 2. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena Produktu przed dodaniem do Koszyka nie zawiera kosztów przesyłki.
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.
 5. Dostępne formy płatności:

  1. Karty płatnicze:
   • a) Visa
   • b) Visa Electron
   • c) Mastercard
   • d) MasterCard Electronic
   • e) Maestro
  2. Blik.
 6. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, Sklep Internetowy może skontaktować się z Klientem w celu przypomnienia o płatności, wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.
  •  
  1.  

VI. Dostawa

 1. Towary dostarczane są na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza terenem Rzeczypospolitej po dokonaniu wcześniej przedpłaty na numer rachunku bankowego podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawanie na stronie Sklepu internetowego podczas składania Zamówienia.
 3. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
 4. Każdy Produkt jest sprawdzany przed wysyłką.
 5. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 6. Termin realizacji zamówień to 1-5 dni roboczych.
 7. Przed rozpoczęciem używania Produktu należy sprawdzić kompletność Produktu/zestawu.
 8. Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej i paczkomatów InPost. W przypadku dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej akceptowana jest również wysyłka za pobraniem. Opłaty za dostawę Towarów są podawane w ramach formularza zamówienia.
 9. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.
 10. Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).

VII. REKLAMACJE

Klient może reklamować Produkt posiadający wady w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów:

 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Administrator doprowadzi Produkt do stanu zgodnego z umową, zgodnie z żądaniem Klienta, poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa Produktu są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, wtedy Klient ma prawo do żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.
 3. Reklamacje ilościowe i jakościowe otrzymanych Produktów przyjmowane są w terminie nie dłuższym niż miesiąc od wykrycia wady nie później jednak niż w ciągu 2 lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Reklamacja powinna zawierać jak najwięcej szczegółów, numer zamówienia, numer potwierdzenia nadania, listu przewozowego, okoliczności uszkodzenia itd.
 4. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 5. Jeżeli Sprzedający nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej uważa się, że uznał reklamację.
 6. Sprzedający jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 7. Towar należy przesłać na adres: GLAMSTORE Aleksandra Grochowina ul. Piękna 31/33 m.16, 93-558 Łódź . Składając reklamację należy dostarczyć do Administratora reklamowany Produkt wraz z kopią dowodu zakupu.
 8. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego
 9. Korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient może dokonać reklamacji u Administratora, który jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację producentowi;
 10. Korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego wobec Administratora w związku z niezgodnością Produktu z umową.
 11. Koszt przesłania Produktu po rozpatrzeniu reklamacji na korzyść Klienta, po uprzednim ich udokumentowaniu, pokrywa Administrator.
 12. Jeżeli zamówiony Produkt ma zostać przesłany przez Usługodawcę Klientowi będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Konsumenta z chwilą jego wydania Konsumentowi. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Usługodawcę przewoźnikowi, jeżeli Usługodawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

VIII. ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą na adres:
  GLAMSTORE
  ul. Piękna 31/33 m.16
  93-558 Łódź 
 2. Klient będący konsumentem oraz klient-konsument prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.
 3. Podstawą do wszczęcia procedury zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu oraz dowód zakupu. W przypadku nie dołączenia niezbędnych dokumentów zwrot nie będzie rozpatrywany.
 4. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres sklepu: GLAMSTORE ul. Piękna 31/33 m.16, 93-558 Łódź wraz z potwierdzeniem sprzedaży i dołączonym formularzem zwrotu.
 5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 6. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy z naszym Biurem Obsługi Klienta na adres kontakt@glam-store.pl.
 7. Nie przyjmujemy zwrotów wysyłanych za pobraniem, wysłanych do paczkomatu, bądź punktu odbioru.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi kwotę kosztu produktu na wskazany numer bankowy.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar, w ten sam sposób jaki zostało opłacone zamówienie, zgodnie z poniższym opisem:
  1. Przy płatności poprzez Platformę Przelewy24 na konto, z którego dokonano płatności za zamówienie.
  2. Przy płatności za pobraniem na nr konta podany w formularzu.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
 2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.
 4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.glam-store.pl oraz na każde żądanie Klienta może zostać przesłany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami: kontakt@glam-store.pl.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.